fbpx

Analiza SPACE

OnM

Analiza SPACE

Analiza SPACE, czyli jaka jest pozycja strategiczna Twojego przedsiębiorstwa?

Czy zastanawiałeś się ostatnio jaka jest pozycja strategiczna Twojego przedsiębiorstwa?
Analiza SPACE, której twórcami są A. J. Rowe, R. O. Mason i K. E. Dickel, wspomaga określenie pozycji strategicznej w oparciu o czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. W konsekwencji diagnozuje predyspozycje Twojej firmy do dalszego rozwoju, pomaga podejmować decyzje i opracować lub zaktualizować strategię. Co oznacza analiza SPACE, najlepiej wyjaśniają słowa stojące za tym skrótem, czyli S – Strategic (strategiczna), P – Position (pozycja), A – Action (działanie), E – Evaluation (ocena).

Co analiza SPACE bada?

Na pewno od czasu do czasu stajesz w swojej firmie przed dylematem: co dalej? Jak pozyskać większy kawałek tortu rynkowego? Analiza SPACE właśnie w tym pomaga. Pozwala ocenić obecną strategię i pozycję rynkową firmy, a następnie podjąć decyzje i zaplanować zmiany, które ją poprawią. Co zatem warto przeanalizować, aby mieć podstawę do podejmowania decyzji strategicznych? Badamy zawsze trzy obszary wpływu, do których należą:

 • Makrootoczenie – sprawdzamy otoczenie zewnętrzne firmy, aby zidentyfikować tam szanse oraz zagrożenia.
 • Konkurencja – oceniamy atrakcyjność branży, w której funkcjonuje firma lub do której chce wejść.
 • Wewnętrzna organizacja – analizujemy różne obszary przedsiębiorstwa w kontekście jego potencjału strategicznego.

Wymiary i zmienne w analizie SPACE.

Analiza SPACE opiera się na dwóch wymiarach i czterech zmiennych, które obrazują w jakiej sytuacji aktualnie znajduje się Twoja firma, tj.

 • Wymiar wewnętrzny – dotyczy przedsiębiorstwa, posługuje się takimi zmiennymi jak siła finansowa i przewaga konkurencyjna,
 • Wymiar zewnętrzny – odnosi się do otoczenia firmy, posługuje się takimi zmiennymi jak, siła sektora i stabilność otoczenia.

W wyniku analizy SPACE poznasz typ strategii, która najbardziej pasuje do Twojego przedsiębiorstwa i której wdrożenie powinno przynieść Ci największej korzyści. Może to być jedna z czterech strategii:

 • Zachowawcza – gdy Twoja firma ma małe zdolności konkurencyjne, ale za to dużą siłę finansową.
 • Agresywna – gdy występuje duża siła sektora i Twoja firma ma jednocześnie dużą siłę finansową.
 • Defensywna – gdy Twoja firma posiada słabe zdolności konkurencyjne, a otoczenie, w którym działasz ma także niską stabilność.
 • Konkurencyjna – gdy istnieje wprawdzie duża siła sektorowa, ale nie idzie to w parze ze stabilnością otoczenia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gołębiowski T., Zarządzanie Strategiczne, Difin, Warszawa 2001.

Jak zmierzyć rezultaty analizy SPACE?

Intensywność każdego wymiaru przedstawionego na wykresie określa sześciopunktowa skala, w której:

 • dla zmiennych IS i FS wartość 1 to ocena najniższa, a 6 to ocena najwyższa
 • dla zmiennych CA i ES najniższą oceną jest (-6), a (-1) jest oceną najwyższą

Chcąc uzyskać bardziej obiektywne rezultaty oceny siły wpływu zmiennych, metoda dopuszcza wprowadzenie wag dla zmiennych. Taka ocena ważona jest wówczas iloczynem oceny punktowej i wagi oznaczonej dla danej zmiennej. Przyjmuje się, że suma wszystkich wag dla jednego wymiaru to 1, a całkowity wskaźnik dla danego wymiaru jest sumą ocen ważonych każdej zmiennej.

Pozycję strategiczną w analizie SPACE pokazuje punkt P o współrzędnych (x, y), dzięki czemu można dobrać właściwą dla danej firmy strategię. Wartość współrzędnych W dla każdego z wymiarów FS, IS, CA, ES oblicza się jako średnią dla sumy punktów wymiarów wspólnych dla danej osi.
X = W(IS) + W(CA), Y= W(FS)+W(ES)

Jakie kryteria oceny stosujemy w analizie SPACE?

Metoda SPACE nie definiuje szczegółowo kryteriów oceny w poszczególnych zmiennych, ale dobierane są one tak, aby jak najlepiej uwzględniały specyfikę przedsiębiorstwa, jego cele oraz przyjęte wartości.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 362-363.

Należy pamiętać, że analiza SPACE jest skutecznym narzędziem, jeżeli badamy pozycję przedsiębiorstwa działającego w jednym sektorze. W przypadku firm, które operują w różnych branżach, analiza taka musi być przeprowadzona dla każdego sektora oddzielnie.

 

Podsumowanie

Metoda SPACE jest dobrym, kompleksowym narzędziem wspierającym managerów w planowaniu strategicznym. Jak każda metoda ma swoje wady, chociażby czasochłonność, ale posługując się nią możesz dokonać skutecznej diagnozy swojej firmy i jej otoczenia. Podpowie Ci najkorzystniejsze opcje zmian i rozwoju strategicznego. Jak każda analiza, nie precyzuje wprawdzie szczegółowych zaleceń jak osiągnąć sukces, ale ukierunkuje Cię i pomoże podjąć racjonalne decyzje.

Interesuje Cię analiza SPACE?
Napisz do nas! kontakt@doradztwowbiznesie.pl

Źródła:
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • Multan E., Bombiak E., Chyłek M., Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, zagadnienia teoretyczne i studia przypadków, wyd. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie Strategiczne, Difin, Warszawa 2001.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda_SPACE